Menüü
 Uudised (10)Uudiste arhiivKursuse nimi: Digipädevus 

Esimene ESF poolt toetatud koolitus: veebruar 2018 

Õppekava koostamise alus:    
Võtmepädevused elukestvas õppes (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu soovitused)
 
Õppekava suund: 
Arvutiteadused

Eesmärk: Julgustada inimesi tutvuma arvutitega ning neid kasutama. Parendada osalejate digioskusi interneti kasutamiseks, info leidmiseks, suhtlemiseks ning infoväljas orienteerumiseks.

Õpiväljundid:      
-
Osalejad on saanud tuttavaks arvuti riistvaraga ning oskavad seda kasutada;
- Osalejad orienteeruvad arvuti töölaual, suudavad koostada teksti;
- Osalejad oskavad kasutada internetti ning otsida ja leida sealt enesearendamiseks vajalikku teavet;                                                                                              
- Osalejad oskavad kasutada virtuaalseid kommunikatsiooonivahendeid e-maili ja sotsiaalvõrgustikke;
- Osalejad on omandanud algteadmised teadlikust ja kriitilisest meediatarbimisest.

Sihtrühm:  50+ ja majanduslikult mitteaktiivsed, elukestvas õppes vähem osalenud inimesed, tööturult kaua eemal olnud inimesed, pensionärid.
 
Õppekava maht: 40 akadeemilist auditoorset tundi.

Õppekeskkond: õppeklass, arvutiklass, dataprojektor.
                   
Meetodid: 
praktiline õpe arvutiklassis, ülesannete lahendamine, kodused ülesanded, lühiloengud, arutelu.

Õppe sisu:

- Arvuti algõpe 
(tutvumine arvutimaailmaga, arvuti ajalugu, monitor, klaviatuur, hiir. Arvuti töölaud. Failisüsteem. Kausta loomine. Failide kopeerimine, kustutamine. Sisuloome õpe - tekstide, tabelite koostamine)

- Digipädevus (infotöötlus - interneti kasutamise õpe, info leidmine. Kommunikatsioon - e-mail, skype, e-pangandus, sotsiaalvõrgustikud. Ohutus - turvaprogrammid, minu digitaalne jalajälg)

- Infootsingu ja analüüsioskus (algteadmised süsteemsest teabe– ja infokäsitlusest igapäevaelus; teadlikust ja kriitilisest meediatarbimisest; teadlike infootsingute oskuste arendamine ja kasutamine)

Hindamine:
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine õppetööl vähemalt 75% ulatuses ja kirjaliku tagasiside täitmine.
 
Väljastatavad dokumendid:    

Kursuse lõpetamise nõuded täitnutele väljastatakse tunnistus. Õppekava osaliselt täitnud (vähemalt 50% ulatuses) kursuslastele väljastatakse tõend.

Koolitaja kvalifikatsioon:  Kõrgharidus ja varasem kogemus täiskasvanute õpetajana.

Registreerimine:

Eeva Kumberg
Telefon 5251 852
 e-post: eeva.kumberg@gmail.com

 

 

 

 


Eesti English Русский
Läbirääkimisoskuste koolitus
Arvutikursus
Käsitöökursus