Menüü
 Uudised (10)Uudiste arhiivKursuse nimi: Arvuti- ja internetikasutus edasijõudnutele

Esimene ESF poolt toetatud koolitus  toimus 2018  II poolaastal alates 2. oktoobrist kell 15-16.30 Elva Gümnaasiumi arvutiklassis Tartu mnt 3 õppehoones.

 
Registreerimine: tel 5251852 või: e-posti teel eeva.kumberg@gmail.com

Õppekava nimetus:  Kuidas arvutiga töötada ja interneti võimalusi kasutada

Õppekava koostamise alus:Võtmepädevused elukestvas õppes – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu soovitused: infotehnoloogiline pädevus; sotsiaalne-ja kodanikupädevus.
 
Õppekava suund:  Arvutiteadused

Eesmärk:  Koolituse läbinu teab, kuidas arvuti vahendusel kasutada teksti – ja tabeltöötlust internetikeskkonnas. Oskab luua kasutajakontosid erinevates veebikeskkondades ja turvaliselt internetis suhelda. On kriitiline meediatarbija ja märkab ning jälgib oma digitaalset jalajälge.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks osalejad:

 • teavad ja  tunnevad arvutivahendusel avanevaid võimalusi informatsiooni töötlemiseks, kogumiseks, ja säilitamiseks internetikeskkonnas;
 • osakvad leida enesearendamiseks vajalikku infot;
 • teavad turvalise internetikasustuse reegleid,  analüüsivad oma digitaalset jalajälge ning on kriitilised meediatarbijad.

Sihtgrupp: 55-64 aastased; põhi- või keskhariduseta, tööturul hõivatud ja ka majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.

Õppe maht: 30 tundi õppetööd

Grupi suurus: 10 inimest
 
Õppekeskkond:  õpe viiakse läbi vähemalt 10-kohalises arvutiklassis
 
Õppevahendid: õppevahendid ja töölehed, mida jagab kursuse läbiviija
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu- ja meetodid
Õppeprotsess: auditoorne ja iseseisev töö/harjutused. Üldjuhul toimub õppetöö pärastlõunasel või õhtusel ajal kord nädalas.
Õppe sisu
Töö arvutiga väljaspool arvutit 10t (2+4+4)

 • pilveteenused ja töötamine „pilve peal“, ehk internetis; 
 • dokumentide loomine, tabelarvutusprogramm ja tekstitöötlusprogramm internetikeskkonnas
 • tabelid, pildid, esitlused

Digipädevus 10 t (4+4+2)

 • kommunikatsioonivõimalused - e-mail, skype, suhtlusportaalid, sotsiaalvõrgustikud, geni jt
 • ohutus - turvaprogrammid, minu digitaalne jalajälg ja  digitaalne surematus;
 • probleemilahendus - oskus kasutada digivahendeid tehniliste probleemide lahendamisel.

 
Infootsing ja kriitiline meediatarbimine 10 t (2+4+4)

 • teadmised süsteemsest teabe– ja infokäsitlusest igapäevaelus
 • teadlikust ja kriitilisest meediatarbimisest;
 • enesearendamiseks vajaliku info leidmise, analüüsi ja kasutamise oskus. 

Meetodid:
• loeng;
• praktiline õpe arvutiklassis;
• kodused ülesanded.
 
Hindamine:
Kursuse lõpetamise eelduseks on osalemine õppetööl vähemalt 75% ulatuses,  koduste ülesannete täitmine ja  koostatud teksti- ja tabeldokumentide  asukoha lingi esitamine  koolitajale e-posti teel  ning kirjaliku tagasisidevormi täitmine.
                                           
Väljastatavad dokumendid
 
Õpingute läbimise nõuded täitnud kursuslasele antakse tunnistus.
 
Õpingud osaliselt (vähemalt 50% ulatuses) läbinud kursuslasele antakse tõend.
 
Koolitajate kvalifikatsioon:
Erialane kõrgharidus ja/või muu kvalifikatsiooni tõendav tunnistus
Varasem töö- ja õpetamiskogemus vastavas valdkonnas
Täiskasvanute koolitaja kutse ja/või täiskasvanute koolitamise kogemus
 

Registreerimine:

Eeva Kumberg
Telefon 5251 852
 e-post: eeva.kumberg@gmail.com

 

 

 

 


Eesti English Русский
Läbirääkimisoskuste koolitus
Arvutikursus
Käsitöökursus