Menüü
 Uudised (10)Uudiste arhiiv
Kursuse nimi : Arvuti- ja internetikasutus algajatele 

Õppekava nimetus:  Kuidas arvutiga töötada ja interneti võimalusi kasutada
Õppekava koostamise alus:
 
Võtmepädevused elukestvas õppes – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu soovitused: infotehnoloogiline pädevus; sotsiaalne-ja kodanikupädevus.
 
Õppekava suund: Arvutiteadused

Toimumisaeg 2018 II poolaasta - NB!  alates 2. oktoobrist  27. novembrini kell 14 Annikorus  Konguta Kooli arvutiklassis ja alates novembrist Elva Gümnaasiumi arvutiklassis Tartu mnt 3.

Registreerimine: tel 5251852 või: e-posti teel eeva.kumberg@gmail.com

Eesmärk:  Tutvustada arvutit ning õpetada seda kasutama. Tutvustada internetti  ja võimalusi info leidmiseks, ning oma igapäevaelu parendamiseks.
Õpiväljundid
Koolituse lõpuks osalejad:
  • teavad, kuidas kasutada arvutit ja  tunnevad võimalusi informatsiooni töötlemiseks, kogumiseks, ja säilitamiseks,
  • oskavad internetis, ühismeedias ja e-riigis turvaliselt tegutseda.
Sihtgrupp: 55-64 aastased; põhi- või keskhariduseta, tööturul hõivatud ja ka majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.
Õppe maht: 20 tundi õppetööd
Grupi suurus: 10 inimest
 
Õppekeskkond:  õpe viiakse läbi vähemalt 10-kohalises arvutiklassis
 
Õppevahendid: õppevahendid ja töölehed, mida jagab kursuse läbiviija
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu- ja meetodid
Õppeprotsess: auditoorne ja iseseisev töö/harjutused. Üldjuhul toimub õppetöö pärastlõunasel või õhtusel ajal kord nädalas.
Õppe sisu
Arvuti algõpe 14 t (2+6+6)
 
  • tutvumine arvutimaailmaga, arvuti ajalugu, monitor, klaviatuur, hiir;
  • arvuti töölaud. Failisüsteem. Kausta loomine. Failide kopeerimine, kustutamine;
  • sisuloome õpe – tekstid, tabelid, pildid.
 
Digipädevus 6 t (2+2+2)
 
  • infotöötlus - interneti kasutamise õpe, info leidmine; e-maili konto loomine;
  •  e-panganduse, e-riigi, sotsiaalvõrgustike tutvustus:
  •  probleemilahendus - oskus kasutada digivahendeid tehniliste probleemide lahendamisel.
 
Meetodid:
• loeng;
• praktiline õpe arvutiklassis;
• kodused ülesanded.
 
Hindamine:
Kursuse lõpetamise eelduseks on osalemine õppetööl vähemalt 75% ulatuses,  koduste ülesannete täitmine ja  koostatud teksti- ja tabeldokumentide esitamine koolitajale ning kirjaliku tagasisidevormi täitmine.
                                           
Väljastatavad dokumendid
 
Õpingute läbimise nõuded täitnud kursuslasele antakse tunnistus.
 
Õpingud osaliselt (vähemalt 50% ulatuses) läbinud kursuslasele antakse tõend.
 
Koolitajate kvalifikatsioon:
Erialane kõrgharidus ja/või muu kvalifikatsiooni tõendav tunnistus
Varasem töö- ja õpetamiskogemus vastavas valdkonnas
Täiskasvanute koolitaja kutse ja/või täiskasvanute koolitamise kogemus
 

Registreerimine:

Eeva Kumberg
Telefon 5251 852
 e-post: eeva.kumberg@gmail.com
Eesti English Русский
Läbirääkimisoskuste koolitus
Arvutikursus
Käsitöökursus