Menüü
 Uudised (10)Uudiste arhiivKursuse nimi: Kasulikud igapäevaoskused (Ettevalmistus edukaks õppeks) 

Kursused toimusid 2017. ja 2018.a.  sügisel Elvas  

Õppekava koostamise alus

Võtmepädevused elukestvas õppes (Euroopa Parlamendi ja Nõukogu soovitused)


Õppekava suund: Sotsiaal- ja käitumiseteadused

Eesmärk:
Koolituse tulemusena on osaleja suhtlemis- ning õpioskused avardunud, ta oskab ennast analüüsida, on teadlikum infootsija, oskab planeerida oma tegevusi enesearenguks ja edasiõppimiseks ning kohaliku kogukonna elus osalemiseks.

Õpiväljundid:
·         Osalejad mõistavad õppimise eripärasid nende vanusegrupis, on kursis õppimist toetavate õppimismeetoditega.
·         Osalejad planeerivad oma edasist õppimist.
·         Õppijatel teavad milliseid võimalusi enesearenguks pakub kohalik kultuuri- ja kogukonna elu ning millised on võimalused selles osaleda.
·         Osalejad oskavad otsida ja leida vajalikku teavet.

Sihtrühm:
50 aastased ja vanemad, elukestvas õppes vähem osalenud, nii töötavad kui ka töötud ja majanduslikult mitteaktiivsed inimesed, pensionärid.

Õppekava maht: 40 akadeemilist tundi auditoorset tööd.

Õppekeskkond: õppeklass, arvutiklass, dataprojektor.

Meetodid:
Lühiloengud, suhtlemistreening ja harjutused, ülesannete praktiline lahendamine üksi ja väikeses grupis (erinevate inimestega koos õppimine), arutelu, õppekäigud, töötoad, refleksioon, mälutreening, koordinatsiooniharjutused.

Õppe sisu:
·         Õpioskused (täiskasvanuna õppimise eripärad, eneseanalüüs, õppemeetodid ja nende kasutamine õppes, mälutehnikate tundmine, tähelepanuvõime tugevdamine).
·         Õppimise ja enesearengu planeerimine.
·         Koostoimimine (suhtlemisoskused, jätkusuutlike ja tervislike eluviisidega tutvumine, teadmised kohaliku kogukonna ja kultuurielu pakutud võimalustest enesearenguks ja panustamiseks).
·         Infootsingu ja analüüsioskus (algteadmised süsteemsest teabe– ja infokäsitlusest igapäevaelus, teadlikust ja kriitilisest meediatarbimisest, teadlike infootsingute oskuste arendamine ja kasutamine).

Hindamine:
Kursuse lõpetamise tingimuseks on osalemine õppetööl vähemalt 75% ulatuses ja kirjaliku tagasiside täitmine.

Väljastatavad dokumendid:
Kursuse lõpetamise nõuded täitnutele väljastatakse tunnistus. Õppekava osaliselt täitnud (vähemalt 50% ulatuses) kursuslastele väljastatakse tõend.

Koolitaja kvalifikatsioon: Kõrgharidus ja varasem kogemus täiskasvanute õpetajana.

Info: Krista Noorkõiv, tel 5167 362, e-post knoorkoiv@gmail.com


Toimunud koolitused:

Esimene Tartumaa kursus toimus Elvas Linnaraamatukogu kaminasaalis Tartu mnt 3 Alates 5.oktoobrist kuni 9.detsembrini 2017 neljapäeviti kell 11.15 – 14.30 (4 ak tundi + kohvipaus 15 minutit). 

Teine Tartumaa kursus toimus Elvas Linnaraamatukogu kaminasaalis Tartu mnt 3 Alates 4.oktoobrist kuni 26.nivembrini 2018 esmaspäeviti kell 11.15 – 14.30 (4 ak tundi + kohvipaus 15 minutit). 
Eesti English Русский
Läbirääkimisoskuste koolitus
Arvutikursus
Käsitöökursus