Menüü
 Uudised (10)Uudiste arhiivKursuse nimi
: Nutikas arvuti- ja internetikasutus edasijõudnutele

Kursus toimub alates 5. veebruariist 2019 Annikorus, Konguta Koolis teisipäeviti kell 14 -15.30.

Õppekava nimetus:  Kuidas arvutiga töötada ja kasutada interneti võimalusi ka teistes nutiseadmetes

Õppekava koostamise alus:
 
Võtmepädevused elukestvas õppes – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu soovitused: infotehnoloogiline pädevus; sotsiaalne-ja kodanikupädevus.
 
Õppekava suund: 48 Arvutiteadused

Eesmärk:  Koolituse läbinu teab, kuidas arvuti vahendusel kasutada teksti- ja tabeltöötlust internetikeskkonnas (pilves). Teab ja tuleb toime teiste nutiseadmete kasutamisega. Oskab luua kasutajakontosid erinevates veebikeskkondades ja turvaliselt internetis suhelda. On kriitiline infotarbija ja märkab ning jälgib oma digitaalset jalajälge.

Õpiväljundid
Koolituse lõpuks osalejad:
 • teavad ja  tunnevad arvutivahendusel avanevaid võimalusi informatsiooni töötlemiseks, kogumiseks, ja säilitamiseks internetikeskkonnas;
 • osakvad leida enesearendamiseks vajalikku infot,kasutades erinevaid nutiseadmeid;
 • teavad turvalise internetikasustuse reegleid, analüüsivad oma digitaalset jalajälge ning on kriitilised infotarbijad.
Sihtgrupp: 50+ aastased, tööturul hõivatud ja ka majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.

Õppe maht: 30 tundi õppetööd

Grupi suurus: 12 inimest
 
Õppekeskkond:  õpe viiakse läbi vähemalt 15-kohalises arvutiklassis
 
Õppevahendid: õppevahendid ja töölehed, mida jagab kursuse läbiviija
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu- ja meetodid

Õppeprotsess: auditoorne ja iseseisev töö/harjutused. Üldjuhul toimub õppetöö pärastlõunasel või õhtusel ajal üks kuni kaks korda nädalas.

Õppe sisu
Töö arvutiga väljaspool arvutit 14t (4+4+3+ 3)
 
 • pilveteenused ja töötamine „pilves“, ehk internetis;
 • dokumentide loomine, tabelarvutusprogramm ja tekstitöötlusprogramm internetikeskkonnas
 • tabelid, pildid, esitlused;
 • teised digivahendid ning nende kasutamise eripärad.
 
Digipädevus 10 t (4+4+2)
 
 • e-mail, skype, suhtlusportaalid, sotsiaalvõrgustikud: FB, Geni jt
 • ohutus - turvaprogrammid, minu digitaalne jalajälg ja nn digitaalne surematus;
 • probleemilahendus - oskus kasutada erinevaid digivahendeid tehniliste probleemide lahendamisel.
 
Infootsing ja kriitiline infotarbimine 6t (2+2+2)
 
 • teadmised süsteemsest teabe– ja infokäsitlusest igapäevaelus
 • teadlikust ja kriitilisest infotarbimisest;
 • enesearendamiseks vajaliku info leidmise, analüüsi ja kasutamise oskus. 
Meetodid:
• loeng;
• praktiline õpe arvutiklassis;
• kodused ülesanded.
 
Hindamine:
Kursuse lõpetamise eelduseks on osalemine õppetööl vähemalt 75% ulatuses,  koduste ülesannete täitmine ja  koostatud teksti- ja tabeldokumentide asukoha lingi esitamine koolitajale e-posti teel ning kirjaliku tagasisidevormi täitmine.
                                           
Väljastatavad dokumendid
 
Õpingute läbimise nõuded täitnud kursuslasele antakse tunnistus.
 
Õpingud osaliselt (vähemalt 50% ulatuses) läbinud kursuslasele antakse tõend.
 
Koolitajate kvalifikatsioon:
Erialane kõrgharidus ja/või muu kvalifikatsiooni tõendav tunnistus
Varasem töö- ja õpetamiskogemus vastavas valdkonnas
Täiskasvanute koolitaja kutse ja/või täiskasvanute koolitamise kogemus
 

Eesti English Русский
Läbirääkimisoskuste koolitus
Arvutikursus
Käsitöökursus