Menüü



Kursuse nimi
: Nutikas arvuti- ja internetikasutus edasijõudnutele


Õppekava nimetus:  Kuidas arvutiga töötada ja kasutada interneti võimalusi ka teistes nutiseadmetes

Õppekava koostamise alus:
 
Võtmepädevused elukestvas õppes – Euroopa Parlamendi ja Nõukogu soovitused: infotehnoloogiline pädevus; sotsiaalne-ja kodanikupädevus.
 
Õppekava suund: 48 Arvutiteadused

Eesmärk:  Koolituse läbinu teab, kuidas arvuti vahendusel kasutada teksti- ja tabeltöötlust internetikeskkonnas (pilves). Teab ja tuleb toime teiste nutiseadmete kasutamisega. Oskab luua kasutajakontosid erinevates veebikeskkondades ja turvaliselt internetis suhelda. On kriitiline infotarbija ja märkab ning jälgib oma digitaalset jalajälge.

Õpiväljundid:
Koolituse lõpuks osalejad:
 • teavad ja  tunnevad arvutivahendusel avanevaid võimalusi informatsiooni töötlemiseks, kogumiseks, ja säilitamiseks internetikeskkonnas;
 • osakvad leida enesearendamiseks vajalikku infot,kasutades erinevaid nutiseadmeid;
 • teavad turvalise internetikasustuse reegleid, analüüsivad oma digitaalset jalajälge ning on kriitilised infotarbijad.
Sihtgrupp: 50+ aastased, tööturul hõivatud ja ka majanduslikult mitteaktiivsed inimesed.

Õppe maht: 30 tundi õppetööd

Grupi suurus: 12 inimest
 
Õppekeskkond:  õpe viiakse läbi vähemalt 15-kohalises arvutiklassis
 
Õppevahendid: õppevahendid ja töölehed, mida jagab kursuse läbiviija
 
Õppeprotsessi kirjeldus, sh õppe sisu- ja meetodid

Õppeprotsess: auditoorne ja iseseisev töö/harjutused. Üldjuhul toimub õppetöö pärastlõunasel või õhtusel ajal üks kuni kaks korda nädalas.

Õppe sisu:
Töö arvutiga väljaspool arvutit 14t (4+4+3+ 3)
 
 • pilveteenused ja töötamine „pilves“, ehk internetis;
 • dokumentide loomine, tabelarvutusprogramm ja tekstitöötlusprogramm internetikeskkonnas
 • tabelid, pildid, esitlused;
 • teised digivahendid ning nende kasutamise eripärad.
 
Digipädevus 10 t (4+4+2)
 
 • e-mail, skype, suhtlusportaalid, sotsiaalvõrgustikud: FB, Geni jt
 • ohutus - turvaprogrammid, minu digitaalne jalajälg ja nn digitaalne surematus;
 • probleemilahendus - oskus kasutada erinevaid digivahendeid tehniliste probleemide lahendamisel.
 
Infootsing ja kriitiline infotarbimine 6t (2+2+2)
 
 • teadmised süsteemsest teabe– ja infokäsitlusest igapäevaelus
 • teadlikust ja kriitilisest infotarbimisest;
 • enesearendamiseks vajaliku info leidmise, analüüsi ja kasutamise oskus. 
Meetodid:
• loeng;
• praktiline õpe arvutiklassis;
• kodused ülesanded.
 
Hindamine:
Kursuse lõpetamise eelduseks on osalemine õppetööl vähemalt 75% ulatuses,  koduste ülesannete täitmine ja  koostatud teksti- ja tabeldokumentide asukoha lingi esitamine koolitajale e-posti teel ning kirjaliku tagasisidevormi täitmine.
                                           
Väljastatavad dokumendid:
 
Õpingute läbimise nõuded täitnud kursuslasele antakse tunnistus.
 
Õpingud osaliselt (vähemalt 50% ulatuses) läbinud kursuslasele antakse tõend.
 
Koolitajate kvalifikatsioon:
Erialane kõrgharidus ja/või muu kvalifikatsiooni tõendav tunnistus
Varasem töö- ja õpetamiskogemus vastavas valdkonnas
Täiskasvanute koolitaja kutse ja/või täiskasvanute koolitamise kogemus
 

Eesti English Русский
Läbirääkimisoskuste koolitus
Arvutikursus
Käsitöökursus